[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
BCOM DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

  
เกี่ยวกับหลักสูตร  
 

 1 ข้อมูลทั่วไป
 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร        :   25562801104762
ภาษาไทย            :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
            ภาษาอังกฤษ        :   Bachelor of Technology Program in Business Computer (Continuing Program)
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย            ชื่อเต็ม : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                      ชื่อย่อ  : ทล.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ        ชื่อเต็ม : Bachelor of Technology (Business Computer )
                      ชื่อย่อ  : B.Tech. (Business Computer)
3.  วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
           75 หน่วยกิต
5.  รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ
                  หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
5.2  ประเภทของหลักสูตร
                  หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
5.3  ภาษาที่ใช้
                  ภาษาไทย
5.4  การรับผู้เข้าศึกษา
                  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น ในด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เช่น บริษัท M.M.ASIA ,บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ,บริษัท มิราเคิล อินสไปร์ จำกัด, บริษัท ไอ.ที. คอมซายน์ จำกัด และบริษัท ซิสโก้ซีสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด
6. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2562

แผนการเรียน
ก.  หมวดวิชาทักษะชีวิต (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)                      ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
    ให้เรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ รวมไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต
1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร                                                 6  หน่วยกิต
    (กลุ่มวิชาภาษา) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4000-1101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
(Thai for Communication)
26-4000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
(English for Communication)
2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา                                              6 หน่วยกิต
    (กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์)   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4000-1301 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ 3 (3-0-6)
(Science for Applied Technology)
26-4000-1401 สถิติเพื่องานอาชีพ 3 (3-0-6)
(Statistics for Careers)
3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต                                          6 หน่วยกิต
    (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์)
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4000-1501 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นำ 3 (3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
26-4000-1601 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-6)
(Human Relations in Organization)
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (ทักษะวิชาชีพ)                                    ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
    ให้เรียนจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้
1. กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ                                       ไม่น้อยกว่า  36   หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์            ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4000-0111 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5)
(Digital Computer Logic)
26-4000-0112 เทคโนโลยีส่วนต่อประสานสมัยใหม่ 3 (2-2-5)
(Modern User Interface Technology)
                 1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี                             ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4000-0201 การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย 3 (3-0-6)
(Industrial Management and Security Management)
26-4000-0202 การจัดการวัสดุอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
(Industrial Material Management)
26-4000-0203 เทคนิคการฝึกอบรม 3 (2-2-5)
(Technical for Training)
26-4000-0204 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 3 (2-2-5)
(Management Information Technology for Career)
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา                              ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4204-2001 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่องานธุรกิจ 3 (2-2-5)
(Web Development for Business)
26-4204-2002 การบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3 (2-2-5)
(Management of Internet Network)
26-4204-2003 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ 3 (0-9-0)
(Software Packages in Business)
26-4204-2004 การพัฒนาสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ 3 (1-4-4)
(Interactive Multimedia Development)
26-4204-2005 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (0-9-0)
(Information Systems Analysis and Design)
26-4204-2006 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3 (0-9-0)
(Cloud Computing)
 
2. กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก                                               ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
             กลุ่มวิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการทำงาน                   ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4204-2101 เทคโนโลยีการพาณิชย์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3 (2-2-5)
(Mobile Commerce Technology)
26-4204-2102 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (0-9-0)
(Seminar in Business Computer)
26-4204-2103 การใช้โปรแกรมประยุกต์พัฒนางานสำนักงานธุรกิจ 3 (0-9-0)
(Business Applications for Office Development)
3. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ                                          ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโครงงาน                                                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4204-8501  โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 3 (0-9-0)
(Business Computer Project 1)
26-4204-8502  โครงการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3 (0-9-0)
(Business Computer Project 2)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-ศ)
26-4204-9001 
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(E-Business)
3 (0-9-0)
(Object – Oriented Programming)
26-4204-9002  เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล
(Database System Techology)
3 (2-2-5)
26-4204-9003 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
(Object – Oriented Programming)
3 (0-9-0)