[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
BCOM DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

แผนผังหน่วยงาน
บุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์ฯ
Click ดูประวัติ
นางชนเมศ มีทองหลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Click ดูประวัติ
นางสาวณุกานดา คุณสุทธิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นายธนกร สมอฝาก
ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้ประสานงานภาควิชา
Click ดูประวัติ
นางพยอม เหล่าชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
Click ดูประวัติ
นางชญานิตย์ ภาสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูล
Click ดูประวัติ
นายเผด็จ อ่ำนาเพียง
ครูชำนาญการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
7 : บุคลากรสาขาคอมพิวเตอร์ฯ