ชื่อ - นามสกุล :นางนงเยาว์ กัลยาลักษณ์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :1/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Telephone :043236538
Email :ิboss@kvc.ac,th